Besilka Makedonska

 Besilka Makedonska Download from Google Play market
send link to app

Besilka MakedonskaFree

Популарната игра „Hangman“ или Бесилка одсега на Македонски јазик! Содржи околу 1000 поими поделени во 15 категории. Сите зборови се правописно проверени и прилагодени за сите возрасти.Уживајте